Language Assistance Services

To ensure that individuals can communicate in a meaningful manner, we provide reasonable and necessary aids and services free of charge and in a timely manner. This includes language interpretation services to people whose primary language is not English. If you need language interpretation or other language services, please notify your caregiver, a Carilion Clinic staff member or contact us by calling 800-422-8482 or emailing direct@carilionclinic.org.

 

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-422-8482.
 

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-422-8482 번으로 전화해 주십시오.
 

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ .: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-422-8482. 
 

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-422-8482。
 

العربية (Arabic)

8482-422-800-1 ملحوظة :إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم
 

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-422-8482. 
 

فارسی (Farsi)

ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد، ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑﺎ 1-800-422-8482  ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
 

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋ ተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-422-8482.
 

اُردُو  (Urdu)

ﺧﺒﺮدار: اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ، ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ ۔ ﺎل ﮐﺮﯾﮟ 1-800-422-8482
 

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-422-8482.
 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-422-8482.
 

हिंदी (Hindi)

यान: आप बोलते तो आपके मु त भाषा सहायता सेवाएं उपलब् ध। 1-800-422-8482 पर कॉल क
 

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-422-8482.
 

বাংলা Bengali

করনঃ বাংলা, কথা বেলত পােরন, তােহল ভাষা সহায়তা করন ১-800-422-8482
 

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Kru)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-422-8482.
 

Igbo asusu (Ibo)

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-800-422-8482 .
 

èdè Yorùbá (Yoruba)

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-800-422-8482.

Request a Consultation

Please fill out the form below and check which procedures you are interested in.

Surgical procedures
Laser hair reduction
Facial
Hydrafacial
Dermaplaning
Chemical peel
Microdermabrasion
Vascular and pigmented lesion removal
Scar reduction laser
Check the box next to the type of procedure you are interested in. You can check more than one box.

By submitting this form, I am requesting to be contacted with further information. I understand that the information submitted does not constitute protected health information and will not be treated as such. I understand that this web submission is not intended to solicit medical advice. If you have a medical emergency, call 911 or go to the nearest hospital emergency department for evaluation and/or treatment.

Language Assistance Services